Modernliğin Sonuçları

Modernliğin Sonuçları

Anthony Giddens Çeviri: Ersin Kuşdil
ISBN: 978-975-539-068-0
6.Baskı - 2014

Postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesi ve modernliğin doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesi itibariyle özgün bir kitap.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
Tükendi

Kitap Hakkında

Neredeyse yüz elli yıldır modernleşme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaşıyoruz. Düşünce iklimimize, Aydınlanma iyimserliği ve pozitivizmle malûl bir “Batıcılık” ile tekrar tekrar gelenekler “icat ederek” (en son İslamcılık biçiminde) “özkültürümüze” dönmekten yana olan bir “gelenekçilik” arasındaki kısır çekişme hâkim! Anthony Giddens’ın Modernliğin Sonuçları adlı yapıtı postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesiyle ve modernliğin doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesiyle son derece özgün bir kitap. Ona göre postmodern bir dönemde değil modernliğin sonuçlarının radikalleşip evrenselleştiği bir dönemde yaşıyoruz.Modernliğin temel parametreleri olan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlet belirleyici önemlerini hâlâ sürdürüyorlar. Ancak Giddens bu tespitten daha öteye gidiyor. Risk-güven, zaman-uzam uzaklaşması, soyut uzmanlık sistemleri, küreselleşme ve ontolojik güvenlik gibi kavramlar üzerinde durarak modernliğe özgü kurumların insanların dünyayı ve kendilerini algılayış biçimlerini nasıl köklü ve geri-dönüşsüz bir biçimde değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Modernlik sürecinin çok önemli bir boyutunun, kişinin kendisi hakkında sürekli düşünce üretip bu düşünceleri kendi yapısının bir parçası haline getirmesi, yani düşünümselliği olduğunu belirtiyor.Modernlik bir yandan insanların çoğu için daha güvenlikli ve zengin bir hayatın yolunu açarken, bir yandan da karşı çıkılmazsa yeryüzündeki insan hayatının sonunu getirecek global risklere de sahiptir (askeri gücün korkutucu oranlarda büyümesi, çevre felaketi, otoriter yönetim biçimleri vs.), diyor. Bu anlamda modernliğin “ötesine” geçmek için de yeni toplumsal hareketlerin başını çektiği özgürleşme politikalarının yanında, insanların kendilerini birer proje olarak inşa etmelerine dayanan yaşam politikaları geliştirme gerekliliğine işaret ediyor.İnsanlığın içinde bulunduğu durumu ve gelecekten neler umabileceğimizi anlamak için son derece önemli bir kitap.Günümüz toplumsal teorisinin önde gelen figürlerinden biri olarak Giddens’ın postmodernizm tartışmalarına verdiği yanıtın Türkçe’ye kazandırılması, hem konu açısından, hem de sosyolojinin hâlâ büyük ölçüde modernleş(tir)meci bakış açısının süzgecinden geçmiş ders kitaplarından okutulduğu Türkçe öğrenim yapılan üniversitelerin yararlanabileceği literatüre zenginleştirici ve daha önemlisi düzeltici bir katkı olması açısından önemli ve kutlanılması gerek." Mehmet Küçük, Birikim

Künye

Yazar Hakkında

Anthony Giddens
Uzun yıllar Cambridge Üniversitesi’nde sosyoloji profesörlüğü görevinde bulunan Anthony Giddens, daha sonra bir dönem London School of Economics’in başkanlığını yaptı. Son yirmi yılda temelde sosyoloji odaklı olarak yayımladığı otuzdan fazla kitabı, Anglosakson akademi çevrelerinde ona büyük ün kazandırdı; eserleri yirmi dokuz dile çevrildi. Polity Press’in kurucularından olan Giddens, bir süre İngiltere Başbakanı Tony Blair’e “Üçüncü Yol” diye bilinen merkez sol siyaset konusunda danışmanlık yaptı. Modern toplumsal teorinin merkezi sorunlarının eylem ve yapı arasında kurulmuş olan bir karşıtlıktan türediğini savunan ve buna yapılaşma kavramıyla bir çözüm öneren Giddens’ın yapılaşma teorisi, sosyologlar ve siyasetbilimciler arasında yaygın bir ilgiyle karşılanmış ve tartışılmıştır. Son yıllarda modernliğin doğası ve insan ilişkilerine getirdiği boyut hakkında bir dizi kitap yayımlamıştır. Oldukça üretken bir yazar olan Giddens’ın bazı eserleri şunlardır: Capitalism and Modern Social Theory (1971); Politics and Sociology in the Thought of Max Weber (1972), [Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yay., 1992]; The Class Structure of Advanced Societies (1973), [İleri Toplumların Sınıf Yapısı, Çev. Ömer Baldık, Birey Yay., 1999]; Studies in Social and Political Theory (1977); New Rules of Sociological Method (1979), [Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Çev. Bekir Balkız, Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2003]; Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis (1979); Profiles and Critiques in Social Theory (1979); A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol.: 1 Power, Property and the State (1981), [Tarihsel Maddeciliğin Çağdaş Bir Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2000]; The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984), [Toplumun Kuruluşu, Çev. Hüseyin Özel, Bilim ve Sanat Yay., 1999]; The Nation-State and Violence: Volume Two of A Contemporary Critique of Historical Materialism (1985), [Tarihsel Maddeciliğin Çağdaş Bir Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2000]; Sociology. A Brief But Critical Introduction (1982), [Sosyoloji, Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ruhi Esengün ve İsmail Öğretir, İhtar Yay., 1993]; Social Theory and Modern Sociology (1987); Social Theory Today (Der., Jonathan Turner’la birlikte, 1988); Sociology (1989), [Sosyoloji, Yay. Haz. Cemal Gürsel, Hüseyin Özel, Ayraç Yay., 2000]; Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age (1991); Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (Ulrich Beck ve Scott Lash’la birlikte, 1994); Politics, Sociology and Social Theory (1995), [Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., 2000]; The Third Way: The Renewal of the Social Democracy (2000), [Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Çev. Mehmet Özay, Birey Yay., 2000]; The Third Way and Its Critics (2000), [Üçüncü Yol ve Eleştirileri, Çev. Nihat Şad, Phoenix Yay., 2001]; Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives (2002); The Progressive Manifesto: New Ideas for the Centre-Left (2003).

Anthony Giddens

Tüm Anthony Giddens kitaplarını görmek için tıklayın.