Modernliğin Sonuçları

Modernliğin Sonuçları

Anthony Giddens Çeviri: Ersin Kuşdil
ISBN: 978-975-539-068-0
6.Baskı - 2014

Postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesi ve modernliğin doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesi itibariyle özgün bir kitap.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
13,50 TL
18,00 TL

Kitap Hakkında

Neredeyse yüz elli yıldır modernleşme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaşıyoruz. Düşünce iklimimize, Aydınlanma iyimserliği ve pozitivizmle malûl bir “Batıcılık” ile tekrar tekrar gelenekler “icat ederek” (en son İslamcılık biçiminde) “özkültürümüze” dönmekten yana olan bir “gelenekçilik” arasındaki kısır çekişme hâkim! Anthony Giddens’ın Modernliğin Sonuçları adlı yapıtı postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesiyle ve modernliğin doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesiyle son derece özgün bir kitap. Ona göre postmodern bir dönemde değil modernliğin sonuçlarının radikalleşip evrenselleştiği bir dönemde yaşıyoruz.Modernliğin temel parametreleri olan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlet belirleyici önemlerini hâlâ sürdürüyorlar. Ancak Giddens bu tespitten daha öteye gidiyor. Risk-güven, zaman-uzam uzaklaşması, soyut uzmanlık sistemleri, küreselleşme ve ontolojik güvenlik gibi kavramlar üzerinde durarak modernliğe özgü kurumların insanların dünyayı ve kendilerini algılayış biçimlerini nasıl köklü ve geri-dönüşsüz bir biçimde değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Modernlik sürecinin çok önemli bir boyutunun, kişinin kendisi hakkında sürekli düşünce üretip bu düşünceleri kendi yapısının bir parçası haline getirmesi, yani düşünümselliği olduğunu belirtiyor.Modernlik bir yandan insanların çoğu için daha güvenlikli ve zengin bir hayatın yolunu açarken, bir yandan da karşı çıkılmazsa yeryüzündeki insan hayatının sonunu getirecek global risklere de sahiptir (askeri gücün korkutucu oranlarda büyümesi, çevre felaketi, otoriter yönetim biçimleri vs.), diyor. Bu anlamda modernliğin “ötesine” geçmek için de yeni toplumsal hareketlerin başını çektiği özgürleşme politikalarının yanında, insanların kendilerini birer proje olarak inşa etmelerine dayanan yaşam politikaları geliştirme gerekliliğine işaret ediyor.İnsanlığın içinde bulunduğu durumu ve gelecekten neler umabileceğimizi anlamak için son derece önemli bir kitap.Günümüz toplumsal teorisinin önde gelen figürlerinden biri olarak Giddens’ın postmodernizm tartışmalarına verdiği yanıtın Türkçe’ye kazandırılması, hem konu açısından, hem de sosyolojinin hâlâ büyük ölçüde modernleş(tir)meci bakış açısının süzgecinden geçmiş ders kitaplarından okutulduğu Türkçe öğrenim yapılan üniversitelerin yararlanabileceği literatüre zenginleştirici ve daha önemlisi düzeltici bir katkı olması açısından önemli ve kutlanılması gerek." Mehmet Küçük, Birikim

Künye

Yazar Hakkında

Anthony Giddens

Uzun yıllar Cambridge Üniversitesi’nde sosyoloji profesörlüğü görevinde bulunan Anthony Giddens, daha sonra bir dönem London School of Economics’in başkanlığını yaptı. Son yirmi yılda temelde sosyoloji odaklı olarak yayımladığı otuzdan fazla kitabı, Anglosakson akademi çevrelerinde ona büyük ün kazandırdı; eserleri onlarca dile çevrildi. Polity Press’in kurucularından olan Giddens, bir süre İngiltere Başbakanı Tony Blair’e “Üçüncü Yol” diye bilinen merkez sol siyaset konusunda danışmanlık yaptı. Modern toplumsal teorinin merkezî sorunlarının eylem ve yapı arasında kurulmuş olan bir karşıtlıktan türediğini savunan ve buna yapılaşma kavramıyla bir çözüm öneren Giddens’ın yapılaşma teorisi, sosyologlar ve siyaset bilimciler arasında yaygın bir ilgiyle karşılanmış ve tartışılmıştır. Son yıllarda modernliğin doğası ve insan ilişkilerine getirdiği boyut hakkında bir dizi kitap yayımlamıştır. Oldukça üretken bir yazar olan Giddens’ın Türkçeye çevrilen eserleri şunlardır: 

Capitalism and Modern Social Theory [1971; Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim Yay., 2009]; Politics and Sociology in the Thought of Max Weber [1972; Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yay., 1992]; The Class Structure of Advanced Societies [1973; İleri Toplumların Sınıf Yapısı, Çev. Ömer Baldık, Birey Yay., 1999]; New Rules of Sociological Method [1979; Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Çev. Bekir Balkız, Ümit Tatlıcan, Sentez Yay., 2013]; Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis [1979; Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2005]; A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol.: 1 Power, Property and the State [1981; Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2000]; The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration [1984; Toplumun Kuruluşu, Çev. Hüseyin Özel, Bilim ve Sanat Yay., 1999]; The Nation-State and Violence [1985; Ulus Devlet ve Şiddet, Çev. Cumhur Atay, Kalkedon Yay., 2008]; Sociology. A Brief But Critical Introduction [1982; Sosyoloji, Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Yay., 2011]; Social Theory Today [1988, Jonathan Turner’la birlikte; Günümüzde Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, Say Yay.,2013]; Sociology [1989; Sosyoloji, Yay. Haz. Cemal Gürsel, Hüseyin Özel, Ayraç Yay., 2000]; Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age [1991; Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, Çev. Ümit Tatlıcan, Say Yay., 2010);The Consequences of Modernity [1990; Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., 1994];The Transformation Intimacy [1992; Mahremiyetin Dönüşümü, Çev. İdris Şahin, Ayrıntı Yay., 1994];Politics, Sociology and Social Theory [1995; Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., 2000]; Beyond Left and Right: The Future Radical Politics [1996; Sağ ve Solun Ötesinde, Çev. Müge Sözen ve Renan Akman, Metis Yay., 2002; In Defence of Sociology [1996; Sosyolojinin Savunusu, Çev. İbrahim Kaya, Say Yay., 2011]; Sociology: Introductory Readings [1997; Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, Çev. Günseli Aksoy, Say Yay., 2015]; Conversations with Giddens: Making Sense of Modernity [1998, Christopher Pierson ile birlikte; Modernliği Anlamlandırmak: Anthony Giddens’la Söyleşiler, Çev. Murat Sağlam ve Serhat Uyurkulak, Alfa Yay., 2001]; The Third Way: The Renewal of the Social Democracy [2000; Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Çev. Mehmet Özay, Birey Yay., 2000]; The Third Way and Its Critics [2000; Üçüncü Yol ve Eleştirileri, Çev. Nihat Şad, Phoenix Yay., 2001]; Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives [1999; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Murat Sağlam ve Serhat Uyurkulak, Alfa Yay., 2001]; The Politics of Climate Change [2009; İklim Değişikliği Siyaseti, Çev. Erhan Baltacı, Phoenix Yay., 2013]; Essential Concepts in Sociology [2014; Sosyolojide Temel Kavramlar, Çev. Ali Esgin, Phoenix Yay., 2016]; Sociology 7th Edition [2013, Philip W. Sutton ile birlikte; Sosyoloji 7. Edisyon, Çev. Ayşe Nilüfer Durakbaşa, Funda Karapehlivan Şenel, Senem Tüfekçioğlu, Kırmızı Yay., 2016].

 


Anthony Giddens

Tüm Anthony Giddens kitaplarını görmek için tıklayın.