Kozmik Haydutlar

Kozmik Haydutlar

Allan C. Weisbecker Çeviri: Nedim Çatlı
ISBN: 978-975-539-362-9
2.Baskı - 2010

Bir uyuşturucu kaçakçısı, gasp ettiği eşyaları karıştırırken karşısına çıkan kitaplardan kuantum fiziğine merak sarar ve hayatı onunla açıklama çabasına girişir.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
Tükendi

Kitap Hakkında

Bir uyuşturucu kaçakçısı, gasp ettikleri eşyaları vakit öldürmek için karıştırırken karşısına çıkan kitaplardan kuantum fiziğine merak sarar ve hayatı onunla açıklama çabasına girişir. Orta ve Güney Amerika’da uyuşturucu kralları, haydutlar (banditolar), birbirinden kaçık tipler ve tabii ki CIA ve FBI gibi örgütler eşliğinde çizgi filmvari maceralar yaşanırken bir yandan da “gerçekliğin temel doğası”na heyecan verici bir yolculuk başlar...Kozmik Haydutlar, artık, “yaşamınızı değiştirin” terapilerine bile sokulan son yılların en büyüleyici ve bulaşıcı “dini” olmaya aday kuantum fiziğini belki de ona en çok yakışan banditolar ve öteki esrarkeş maceraperestler aracılığıyla açıklıyor. Neredeyse her hükümetin polis teşkilatını peşlerine takan bu gamsız grup, külüstür uçak ve gemilerle kaçakçılık yaparak gittikleri yerleri yakıp yıkıp kaos yaratıyor. El bombasıyla gemi tamirinden, uçakta fazla içerek yerçekimini azaltma projelerine kadar pek çok şenlikli absürdlük örgütlüyorlar.Neden sonuç ilişkisinin ortadan kalkışıyla, yaşadığımız dünyaya hiç benzemeyen atomaltı âleminden, evrenin nasıl oluştuğuna, kara deliklere ve zaman yolculuklarına kadar sokaktaki insanın da ilgi alanına girecek bir dizi bilimsel olgu ve kuramı okuru üzmeden ve tabii ki sıkmadan mizahi bir üslupla anlatıyor yazar.Evrende hâlâ şaşıracak şeyler varken bütün mevsimlerin en haylaz, en neşeli kitabı Kozmik Haydutlar’ı kaçırmayın.Kuantum Fiziği öyle kolay okunacak bir konu değil ama birkaç yüz galon tekila, bazı patlayıcılar ve bir ton mavrayla karıştırınca Kozmik Haydutlar yaz güneşinin altında zevkle içilecek bir kokteyle dönüşüyor." UPI

Künye

Yazar Hakkında

Allan C. Weisbecker
1981’den be­ri ha­ya­tı­nı ya­za­rak ka­za­nan A.C. We­is­bec­ker, bir­kaç yıl ön­ce­si­ne ka­dar ço­ğun­luk­la si­ne­ma ve te­le­viz­yon için yaz­dı. Çe­şit­li der­gi­le­re de (Men’s Jo­ur­nal, Po­pu­lar Pho­tog­raphy, Ame­ri­can Pho­to, The Sur­fer’s Jo­ur­nal vs.) ya­zar­lık ve/ve­ya fo­to mu­ha­bir­li­ği ya­pan We­is­bec­ker, tv di­zi­si “Mi­ami Vi­ce’ın da ilk ya­zar­la­rın­dan bi­ri. 1986’da Ran­dom Ho­use’dan çı­kan ro­ma­nı Cos­mic Ban­di­tos (Koz­mik Hay­dut­lar, 2002) çok bü­yük ses ge­tir­di. Ne­re­dey­se kı­sa sü­re­de bas­kı­sı tü­ke­nen ki­tap, na­dir eser­ler ki­tap­çı­la­rın­da ve açık ar­tır­ma­lar­da 300 do­la­ra ka­dar alı­cı bul­du. Ya­za­rın tek­rar or­ta­ya çık­ma­sıy­la ki­tap 2001’de ikin­ci bas­kı­sı­nı yap­tı. We­is­bec­ker’in ikin­ci ki­ta­bı In Se­arch of Cap­ta­in Ze­ro (Kap­tan Ze­ro’nun Peşin­de) ma­ce­ra­lar­la do­lu bir tür anı ki­ta­bı ni­te­li­ğin­de.