Kitâbe-i Gam

Kitâbe-i Gam

Ahmet Rasim ISBN: 978-605-314-172-3
1.Baskı - 2017

Yazı dünyasının hemen her türünde eser kaleme alan Ahmet Rasim’in Kitâbe-i Gam adlı eseri, onun henüz 20-22 yaşlarında kaleme aldığı bir gençlik eseridir.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
9,72 TL
12,96 TL

Kitap Hakkında

Ahmet Râsim… Önemli bir eser kaleme alıp da matbuat dünyasında hak ettiği ilgiyi görememiş talihsizlerden sadece biri… Öyle bir şahsiyet düşünün ki, döneminin bütün süreli yayınlarında, her türde kalem oynatmasına rağmen, yazdıklarının büyük çoğunluğu henüz günümüz Türkçesine aktarılmış bile değil. Her ne kadar, kültür-sanat dünyasında şimdiye kadar tanınıp ilgi odağı olamasa da Râsim’in, sadece söz konusu üretkenlik özelliği dahi onun günümüz okuruyla buluşturulmayı çoktandır hak ettiğinin delilidir.

Erken dönem eserlerinden olan Kitâbe-i Gam, Râsim’in İstanbul’da Ada’da âşık olduğu kadına yazdığı mektuplarından oluşmakta. Arkadaşı Ahmet Refik Altınay tarafından “zamanının yüksek, mümtaz, güzel, edip kadını” olarak nitelenen bu şahsiyete Râsim, Adalar ve İstanbul pitoreski altında fevkalâde içli satırlar kaleme alır. Karşılıklı olduğu anlaşılan duyguların, tabiat ve zaman unsurlarının birbiriyle uyumundan doğan her türlü büyüleyici güzelliğiyle dışa vurumu, ortaya klasik edebiyatın aşklarını hatırlatan gazel tadında satırlar çıkarmakta: Artık pek rastlanmayan, ıstırabı çekilen bir aşkın getirdiği bütün duyguların hakiki diliyle. 

 

Künye

Yazar Hakkında

Ahmet Rasim

1865’te İstanbul’da doğdu. Babasının annesini terk etmesi üzerine annesinin yanında büyüdü. Edebiyata merakı, 1876’da kaydedildiği Dârüşşafaka’da uyandı. Dârüşşafaka’dan birincilikle mezun olduktan sonra, Posta ve Telgraf Nezareti Fen Kalemi’ne kâtip oldu. Aynı zamanda dergilere yazılar yazmaya başladı. 1884’te, Cerîde-i Havâdis gazetesine mütercim olarak girdi. Memuriyetten istifa ederek 1885’te Tercümân-ı Hakîkat’in yazı heyetine katıldı. Bu arada, dönemin pek çok dergisinde edebiyat dışı konularda tercüme yazıları yayımlandı. Bir süre, Mekteb-i Behramî’de ve Kamanto Musevî Okulu’nda öğretmenlik yaptı. 1894’te İkdam gazetesinde yazmaya başladı, 1895’te Malûmat dergisine katılarak burada Servet-i Fünûn yazarlarıyla kalem kavgasına girişti. Ahmet Rasim, II. Meşrutiyet’in ilânına kadar polemik yazıları ile kurmaca eserler yanında, tedrisat için dilbilgisi, imlâ, aritmetik gibi konularda da eserler kaleme aldı. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra, Sabâh, Musavver Muhit, Şurâ-yı Ümmet, Donanma, Resimli Kitap gibi süreli yayınlarda yazılar yazdı ve Hüseyin Rahmi ile Boşboğaz adlı mizah gazetesi çıkardı. I. Dünya Savaşı sıralarında, Tasvîr-i Efkâr’da; Mütareke yıllarında, Yenigün, Zamân, Vakit; Cumhuriyet yıllarında da Cumhuriyet, Akşam gibi gazetelerde çalıştı. Kısa bir memuriyet deneyiminden sonra hayâtını tamamen basın dünyasında sürdüren Rasim, 1927-1932 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı. 21.09.1932 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Yazı dünyasının hemen her türünde eserler veren Ahmet Rasim’in kitaplarından bazıları şunlardır: Hikâye ve Kısa Roman: İlk Sevgi (1890), Güzel Eleni (1891), Tecrübesiz Aşk (1894), Ülfet (1899), Belki Ben Aldanıyorum (1909), İki Güzel Günahkâr (1922), İki Günahsız Sevda (1923) Hatıra: Gecelerim (1894), Fuhş-i Atik (1922), Falaka (1927) Gezi: Romanya Mektupları (1916); Monografi: İlk Büyük Muharrirlerden: Şinasi (1927); Fıkra ve Makale: Tarih ve Muharrir (1910), Şehir Mektupları (1910), Eşkâl-i Zamân (1918), Gülüp Ağladıklarım (1926), Muharrir Bu Ya (1927); Araştırma ve İnceleme: Tarih-i Muhtasar-ı Beşer (1887), Eski Romalılar (1887), Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (1910), İstibdat’tan Hakimiyyet-i Milliyye’ye (1924).