Divanımdaki Erkekler

Divanımdaki Erkekler

Dr. Brandy Engler, David Rensin Çeviri: Pınar Aytuğ İnam
ISBN: 978-975-539-762-7
2.Baskı - 2015

Divan›mdaki Erkekler bir seks günlü€ü, ilişki rehberi veya cinsel dürtülerinden dolay› günah ç›karanlar›n aforoz edildi€i bir kitap de€il. Bu kitap, okuru, başlang›ç noktas› seks, var›ş noktas› çok bilinmeyenli bir denklem olan bir keşfe sürükleyerek cinsellik hakkında yeni bir bak›ş aç›s› geliştirebilmeyi hedefliyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
23,62 TL
34,00 TL

Kitap Hakkında

Seks, nadiren sadece sekstir!..
Şu anda, klinik psikolog Dr. Brandy Engler’in muayenehanesindeyiz. O bir seks tera-pisti. Engler, divan›na kad›nlar›n uzanaca€›n› ve onlar›n cinsel sorunlar›na çare bulaca€›n› umarken bir dizi erke€i karş›s›nda bulur. David, Alex, Paul, Charles, Casey, Mark, Bill ve di€erleri… Bunlar doktorun kitap boyunca ad› geçen, sorunlar›na ve en mahrem s›rlar›na ortak olaca€›m›z hastalar›. ‹simleri bize yabanc› gelebilir belki ama onlar hayat›n her an›nda karş›m›zda, yan›m›zda veya yata€›m›zda olabilecek erkeklerden pek de farkl› de€iller. Engler’in divan›ndaki bu erkekleri farkl› k›lan, kendi bildik yöntemleriyle çözemedikleri cinsel sorunlar›na uzman bir hekimin divan›na uzanarak çözüm arama cesaretini göstermeleri… 
“Seks yaln›zca seks midir?”, “Seks, kad›n ve erkek için ne ifade eder?”, “Aşk ve cin-sellik ayr› dünyalar›n olgular› m›d›r?”, “Kad›nlar erke€i aşk nesnesi haline getirirken erkekler neden kad›nlar› seks nesnesine dönüştürür?” Bu gibi pek çok soruya yan›t arayan Divan›mdaki Erkekler, tüm sorunlara çözüm bulamasa da bugüne dek do€ru bildi€imiz bütün varsay›mlar› ve klişeleri altüst ederek önemli bir gerçe€i ortaya ç›kar›yor: Cinsellik erkekler için do€rudan d›şa vuramad›klar› özel, önemli, güçlü ve arzulanan biri olma iste€ini dolayl› yoldan elde etme sahas›d›r.

Divan›mdaki Erkekler bir seks günlü€ü, ilişki rehberi veya cinsel dürtülerinden dolay› günah ç›karanlar›n aforoz edildi€i bir kitap de€il. Bu kitap, okuru, başlang›ç noktas› seks, var›ş noktas› çok bilinmeyenli bir denklem olan bir keşfe sürükleyerek cinsellik hakkında yeni bir bak›ş aç›s› geliştirebilmeyi hedefliyor. Üstelik Dr. Engler bunu, kendi ilişkilerine ve tutkulu aşk›na dair ayr›nt›lar› da vererek içtenlikle ve kelimenin tam anlam›yla sansürsüz gerçekleştiriyor. Her ad›m›ndan zevk alaca€›n›z, erkeklerin erotik düşüncelerine yap›lan bu beklenmedik yolculukta kad›nlara, erkeklere, kad›nl›k ve erkekli€e, ilişkiye, sekse ve tabii ki psikolojiye dair ö€renilecek çok şey var.

 

Künye

Yazarlar Hakkında

Dr. Brandy Engler
Florida School of Professional Psychology’de gördüğü eğitimin ardından, New York’ta cinsel sorunlar üzerine teorik ve pratik çalışmalar yapmış ve bu alanda kitap ve makaleler yazmıştır. Yıllarca çalıştığı New York’tan Los Angeles’a taşınmıştır. Erkek ve kadınların cinsel sorunlarının tedavisine yönelik çalışmalarını halen burada yürütmektedir.
David Rensin

Kendisinin yazdığı ve başkalarıyla ortak hazırladığı All for a Few Perfect Waves; The Audacious Life and Legend of Rebel Surfer Miki Dora and The Mailroom; Hollywood History from the Bottom Up; Promises I Made My Mother gibi çoksatar kitapların yazarıdır.