(1931-2003) Eleş­tir­men, ya­zar, hü­ma­nist, eği­tim re­form­cu­su ve ile­ti­şim ku­ram­cı­sı Ne­il Post­man, New York Üni­ver­si­te­si’nin Kül­tür ve ‹le­ti­şim Bö­lü­mü’nde pro­fe­sör olarak çalışmış ve bö­lü­mün baş­kan­lı­ğın­da da bu­lun­muş­tur. Yi­ne ay­nı üni­ver­si­te­nin Eği­tim Bi­lim­le­ri Bö­lü­mü’ne bağlı Med­ya Eko­lo­ji­si prog­ra­mı­nın da ku­ru­cu­sudur. New York Eya­let Üni­ver­si­te­si ve Co­lum­bia Üni­ver­si­te­si’nde eği­tim gör­müştür. Eği­tim­ci­lik­te­ki ba­şa­rı­sı ne­de­niy­le Chris­ti­an Lind­back Ödü­lü’nü al­mıştır. Se­man­tik der­gi­si Et Ce­te­ra’nın, bir po­li­tik hi­civ der­gi­si olan Mo­nac­le’ın ve The Na­ti­on’ın editörlüğünü yapmıştır. Yir­mi ki­tap ya­zan Post­man’ın baş­lı­ca ki­tap­la­rı şun­lar­dır: Bu­il­ding a Brid­ge to the 18th Cen­tury (1999) [XVI­II. Yüz­yı­la Bir Köp­rü Kur­mak]; Post-In­tel­lec­tu­alism and the Dec­li­ne of De­moc­racy (1997) [En­te­lek­tü­alizm Son­ra­sı ve De­mok­ra­si­nin Ge­ri­le­yi­şi]; The End of Edu­ca­ti­on (1996) [Eği­ti­min So­nu]; Tech­no­poly (1993); How to Watch TV News (1992) [Te­le­viz­yon Ha­ber­le­ri­ni Na­sıl Sey­ret­me­li?] (Ste­ve Po­wers ile bir­lik­te) ve The Di­sap­pe­aran­ce of Child­ho­od (1982) [Ço­cuk­lu­ğun Yo­ko­lu­şu, Çev. Ke­mal ‹nal, ‹m­ge Ki­ta­be­vi Yay., 1995]. New York Ti­mes Ma­ga­zi­ne, The At­lan­tic, The Sa­tur­day Re­vi­ew, The Was­hing­ton Post, The Los An­ge­les Ti­mes ve Le Mond’a sü­rek­li ya­zı­la­rıy­la kat­kı­da bu­lun­muş­tur. Üç çocuk babası yazar, yet­miş iki ya­şın­da New York’ta ha­ya­ta ve­da etmiştir.

Neil Postman - Yazarın kitapları

Kapat