1955 do­ğum­lu ya­zar uzun yıl­lar ha­pis yat­tı. Uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­lığın­dan kur­tul­mak için te­da­vi gör­dük­ten son­ra, ev­den çı­ka­ma­yan AIDS has­ta­la­rı­na ve âciz yaşlı­la­ra yar­dım için ku­ru­lan Los An­ge­les mer­kez­li We Ca­re ad­lı ör­gü­tün fa­ali­yet­le­ri­ni yö­net­ti. Bir dö­nem LA We­ekly’ye ya­zılar ya­zan Litt­le’ın Ste­el To­es ad­lı bir ro­ma­nı da­ha var. Cen­net­te Bir Gün Da­ha, 1998’de si­ne­ma­ya uyar­lan­dı. Larry Clark’›n yö­net­ti­ği fil­min baş­rol­le­ri­ni Ja­mes Wo­ods, Me­la­nie Grif­fith, Vin­cent Kart­he­iser ve Natas­ha Greg­son Wag­ner pay­laştı. Ed­die Litt­le 2003 yılın­da kalp krizi geçirerek hayata veda et­ti.

Eddie Little - Yazarın kitapları

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat