Kanadalı Taylor, Anglosakson felsefe geleneğinden geldiği halde bu ge- leneğin dar sınırlarını aşıp Hegel, Heidegger, Foucault, Habermas gibi Kıta Avrupa’sının önemli düşünürleriyle eleştirel bir biçimde de olsa diyaloğa girmekten yana olan, dil ve epistemoloji hakkındaki düşünce- lerini toplumsal kurama ve siyasal sorunlara uygulamış olan ender fel- sefecilerden biridir. Liberalizmin Locke, Mill gibi klasik temsilcilerine de John Rawls gibi modern savunucularına da ciddi eleştiriler getirmiş olan “komüniteryanizm” (cemaatçilik) okulunun önde gelen isimlerin- dendir.Yazdığı birçok yazı ve kitapta daha çok dil, benlik anlayışları, siyasal katılım, çokkültürlülük, modernliğin doğası, kimlik ve etik te- malarını konu edinmiş; bu karmaşık konuları son derece açık ve net bir biçimde tartışmasıyla takdir edilmiş olan Taylor, İngiliz dilinde yazan yaşayan en önemli düşünürlerden biri olarak görülmektedir.

Türkçe’de daha önce sadece BBC televizyonunda yaptığı Marksist fel- sefe ile ilgili tartışma metni (Yeni Düşün Adamları, Bryan Magee (der.), Verso Yay., 1985) yayımlanan Taylor’ın kitapları şunlardır: Hegel (1975); Hegel and Modern Society (1979) [Hegel ve Modern Toplum]; Philosop- hical Papers, 2 cilt (1985) [Felsefe Notları]; Sources of the Self. The Ma- king of Modern Identity (1989) [Benliğin Kaynakları. Modern Kimliğin Oluşumu]; The Malaise of Modernity (1991) [Modernliğin Sıkıntıları -Bu kitap ABD ve İngiltere’de The Ethics of Authenticity/Sahicilik Etiği adıy- la yayımlandı-]; Multiculturalism and “The Politics of Recognition” (1992) [Çokkültürcülük: Tanıma Politikası, Yay. Haz. Cem Akaş, Yapı Kredi Yay., 2010]; Philosophical Arguments (1995) [Felsefe Tartışmaları]; Modern Social Imaginaries (2004) [Modern Toplumsal Tahayyüller, Çev. Hamide Koyukan, Metis Yay. 2006] ve A Secular Age (2007) [Seküler Bir Çağ].

Charles Taylor - Yazarın kitapları

Kapat