Uzun yıllar Cambridge Üniversitesi’nde sosyoloji profesörlüğü görevinde bulunan Anthony Giddens, daha sonra bir dönem London School of Economics’in başkanlığını yaptı. Son yirmi yılda temelde sosyoloji odaklı olarak yayımladığı otuzdan fazla kitabı, Anglosakson akademi çevrelerinde ona büyük ün kazandırdı; eserleri onlarca dile çevrildi. Polity Press’in kurucularından olan Giddens, bir süre İngiltere Başbakanı Tony Blair’e “Üçüncü Yol” diye bilinen merkez sol siyaset konusunda danışmanlık yaptı. Modern toplumsal teorinin merkezî sorunlarının eylem ve yapı arasında kurulmuş olan bir karşıtlıktan türediğini savunan ve buna yapılaşma kavramıyla bir çözüm öneren Giddens’ın yapılaşma teorisi, sosyologlar ve siyaset bilimciler arasında yaygın bir ilgiyle karşılanmış ve tartışılmıştır. Son yıllarda modernliğin doğası ve insan ilişkilerine getirdiği boyut hakkında bir dizi kitap yayımlamıştır. Oldukça üretken bir yazar olan Giddens’ın Türkçeye çevrilen eserleri şunlardır: 

Capitalism and Modern Social Theory [1971; Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, İletişim Yay., 2009]; Politics and Sociology in the Thought of Max Weber [1972; Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çev. Ahmet Çiğdem, Vadi Yay., 1992]; The Class Structure of Advanced Societies [1973; İleri Toplumların Sınıf Yapısı, Çev. Ömer Baldık, Birey Yay., 1999]; New Rules of Sociological Method [1979; Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Çev. Bekir Balkız, Ümit Tatlıcan, Sentez Yay., 2013]; Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis [1979; Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2005]; A Contemporary Critique of Historical Materialism, Vol.: 1 Power, Property and the State [1981; Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yay., 2000]; The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration [1984; Toplumun Kuruluşu, Çev. Hüseyin Özel, Bilim ve Sanat Yay., 1999]; The Nation-State and Violence [1985; Ulus Devlet ve Şiddet, Çev. Cumhur Atay, Kalkedon Yay., 2008]; Sociology. A Brief But Critical Introduction [1982; Sosyoloji, Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Yay., 2011]; Social Theory Today [1988, Jonathan Turner’la birlikte; Günümüzde Sosyal Teori, Çev. Ümit Tatlıcan, Say Yay.,2013]; Sociology [1989; Sosyoloji, Yay. Haz. Cemal Gürsel, Hüseyin Özel, Ayraç Yay., 2000]; Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age [1991; Modernite ve Bireysel Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, Çev. Ümit Tatlıcan, Say Yay., 2010);The Consequences of Modernity [1990; Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., 1994];The Transformation Intimacy [1992; Mahremiyetin Dönüşümü, Çev. İdris Şahin, Ayrıntı Yay., 1994];Politics, Sociology and Social Theory [1995; Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., 2000]; Beyond Left and Right: The Future Radical Politics [1996; Sağ ve Solun Ötesinde, Çev. Müge Sözen ve Renan Akman, Metis Yay., 2002; In Defence of Sociology [1996; Sosyolojinin Savunusu, Çev. İbrahim Kaya, Say Yay., 2011]; Sociology: Introductory Readings [1997; Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, Çev. Günseli Aksoy, Say Yay., 2015]; Conversations with Giddens: Making Sense of Modernity [1998, Christopher Pierson ile birlikte; Modernliği Anlamlandırmak: Anthony Giddens’la Söyleşiler, Çev. Murat Sağlam ve Serhat Uyurkulak, Alfa Yay., 2001]; The Third Way: The Renewal of the Social Democracy [2000; Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, Çev. Mehmet Özay, Birey Yay., 2000]; The Third Way and Its Critics [2000; Üçüncü Yol ve Eleştirileri, Çev. Nihat Şad, Phoenix Yay., 2001]; Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives [1999; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Murat Sağlam ve Serhat Uyurkulak, Alfa Yay., 2001]; The Politics of Climate Change [2009; İklim Değişikliği Siyaseti, Çev. Erhan Baltacı, Phoenix Yay., 2013]; Essential Concepts in Sociology [2014; Sosyolojide Temel Kavramlar, Çev. Ali Esgin, Phoenix Yay., 2016]; Sociology 7th Edition [2013, Philip W. Sutton ile birlikte; Sosyoloji 7. Edisyon, Çev. Ayşe Nilüfer Durakbaşa, Funda Karapehlivan Şenel, Senem Tüfekçioğlu, Kırmızı Yay., 2016].

 

Anthony Giddens - Yazarın kitapları

Kapat