1981’den be­ri ha­ya­tı­nı ya­za­rak ka­za­nan A.C. We­is­bec­ker, bir­kaç yıl ön­ce­si­ne ka­dar ço­ğun­luk­la si­ne­ma ve te­le­viz­yon için yaz­dı. Çe­şit­li der­gi­le­re de (Men’s Jo­ur­nal, Po­pu­lar Pho­tog­raphy, Ame­ri­can Pho­to, The Sur­fer’s Jo­ur­nal vs.) ya­zar­lık ve/ve­ya fo­to mu­ha­bir­li­ği ya­pan We­is­bec­ker, tv di­zi­si “Mi­ami Vi­ce’ın da ilk ya­zar­la­rın­dan bi­ri. 1986’da Ran­dom Ho­use’dan çı­kan ro­ma­nı Cos­mic Ban­di­tos (Koz­mik Hay­dut­lar, 2002) çok bü­yük ses ge­tir­di. Ne­re­dey­se kı­sa sü­re­de bas­kı­sı tü­ke­nen ki­tap, na­dir eser­ler ki­tap­çı­la­rın­da ve açık ar­tır­ma­lar­da 300 do­la­ra ka­dar alı­cı bul­du. Ya­za­rın tek­rar or­ta­ya çık­ma­sıy­la ki­tap 2001’de ikin­ci bas­kı­sı­nı yap­tı. We­is­bec­ker’in ikin­ci ki­ta­bı In Se­arch of Cap­ta­in Ze­ro (Kap­tan Ze­ro’nun Peşin­de) ma­ce­ra­lar­la do­lu bir tür anı ki­ta­bı ni­te­li­ğin­de.

Allan C. Weisbecker - Yazarın kitapları

Kapat